ODBIÓR I UTYLIZACJA ODPADÓW GOLUB-DOBRZYŃ POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (SUROWCA KAT. III)

 

 

Obowiązek właściwego postępowania z odpadami kat. 3 spoczywa na przedsiębiorcach zajmujących się produkcją, handlem artykułami spożywczymi a także gastronomią oraz właścicieli ferm drobiu i zakładów produkcji mięs i wędlin.

PROWADZIMY odbiór odpadów Golub-Dobrzyń, utylizacja odpadów Golub-Dobrzyń

Przepisy regulują sposób postępowania z odpadami z przygotowania żywności, posiłków, oraz odpadów pokonsumpcyjnych jak również w postaci przeterminowanej żywności.

 

                 USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

 

  Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
 
CO ZALICZAMY DO ODPADÓW KAT. III ?
 
Odpady kategorii trzeciej inaczej nazywane "nieprzeznaczone do spożycia dla ludzi" to odpady należące do niskiego ryzyka.
Do odpadów KAT. III zaliczamy:
 
- produkty pochodzenia zwierzęcego nienadające się do spożycia przez ludzi części zwierząt po uboju: skóry, odtłuszczone kości, skwarki, kopyta,     rogi, pióra,
- wycofane środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego lub zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego (była żywność),
- odpady pochodzenia zwierzęcego, tusze i części tusz zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni, uznane za zdatne do spożycia przez ludzi, lecz               nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi ze względów handlowych,
- tusze i części tusz zwierząt poddanych ubojowi w rzeźni, które nie zostały uznane za zdatne do spożycia przez ludzi, ale nie wykazują objawów       choroby przenoszonej na ludzi lub zwierzęta,
- produkty z drobiu i zajęcy,
- osad z centryfugi separatorów otrzymany w procesie przetwarzania mleka,
- karma dla zwierząt domowych lub materiały paszowe zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, które z powodów handlowych lub                 produkcyjnych nie nadają się do skarmiania, ale nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt,
- zwierzęta wodne i ich części oraz odpady z zakładów przetwarzających zwierzęta wodne: muszle, skorupy skorupiaków,
- produkty uboczne z wylęgarni: jajka i skorupy jaj,
- odpady gastronomiczne.
 
Odpady takie gromadzi się w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach.
Pojemniki z odpadami żywności należy przekazywać do unieszkodliwienia (utylizacji) regularnie wyspecjalizowanemu odbiorcy, posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Firma DDD insect control posiada precyzyjnie dopasowaną ofertę współpracy odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych, i kategorii 3.

Zapewniamy Państwu odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów. 

                                                                                                                                       

odbiór odpadów golub-dobrzyń, utylizacja odpadów golub-dobrzyń, odpady golub-dobrzyń, gospodarka odpadami golub, odpady golub, wywóz odpadów golub, odpady kategorii 3, odpady

DDD Insect Control © 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone                                 

                                                                                                                                                                                        OBOWIĄZEK INFORMACYJNY     POLITYKA PRYWATNOŚCI